Domki letniskowe nad jeziorem Kołomąć

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

II. Zasady wynajmu i zakwaterowania

III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania z obiektu

IV. Zasady pobytu zwierząt

V. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Na terenie Ośrodka wypoczynkowego, mają prawo przebywać osoby, które zarezerwowały i opłaciły pobyt w Ośrodku. Osoby nie zameldowane na pobyt w Ośrodku, mogą przebywać tylko i wyłącznie po uprzedniej zgodzie właścicieli Ośrodka.

2. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.

3. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej, prawnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed utratą- kradzieżą spoczywa na ich właścicielach.

4. Na terenie Ośrodka znajduje się parking niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu.

5. W przypadku zagrożenia, osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny postępować zgodnie z przepisami BHP i p-poż.

6. Ośrodek nie zezwala Gościom Ośrodka na organizację na terenie Ośrodka, we własnym zakresie, imprez masowych, z wyjątkiem imprez uprzednio uzgodnionych z kierownictwem Ośrodka.

7. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji Ośrodka.

8. Gość Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) przez zarządce Ośrodka tj. Domki letniskowe i mała gastronomia Romuald Jermoszewicz, 72-300 Gryfice, Kołomąć 1A, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

9. Osobom trzecim Ośrodek nie udziela żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości.

II. Zasady wynajmu i zakwaterowania

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia rezerwacji w wysokości 30% na podany numer konta.

2. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek nie jest zwracany.

3. Płatność za pobyt regulowana jest w dniu przyjazdu.

4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu opłata za pobyt nie ulega zwrotowi.

5. Domki wynajmowane są na doby hotelowe. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy następnego dnia o godzinie 11:00

6. Opłata za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniem licznika.

7. Powyżej 6 osób dopłata do domku 1 osoba – 50 zł po wyrażeniu zgody przez właściciela obiektu.

8. Cena obowiązuje za osobę bez względu na wiek.

9. Wszyscy Goście wjeżdżający na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych lub innych usług zobowiązani są do dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości niezwłocznie po wjechaniu na teren Ośrodka.

10. Ilość osób zakwaterowanych w Ośrodku nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania  w Ośrodku dodatkowych osób, nie uprawnionych do przebywania na jego terenie, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

11. Do ceny pobytu wynikającej z obowiązującego cennika należy w dniu przyjazdu doliczyć i uiścić w recepcji Ośrodka wszelkie opłaty dodatkowe naliczone podczas dokonywania formalności meldunkowych, a wynikające z zamówionych usług  dodatkowych. Dotyczy to opłat, które nie były wcześniej naliczane m.in. Opłaty:

- za dodatkowe osoby przebywające w domku,

- za zwierzęta mające przebywać na terenie Ośrodka,

- za wynajem sprzętu wodnego,

- za drewno na ognisko,

12. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.

13. Wynajmujący nie ma prawa udostepniać domku osobom trzecim, nie zameldowanym w Ośrodku, bez zgody kierownictwa Osrodka, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

14. Osoba wynajmująca domek zobowiązuje się do odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące domki oraz wyposażenie Ośrodka, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

15. W dniu wyjazdu osoba wynajmująca zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku. Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat wynikających z pozostawienia przez Gości nieporządku, nieczystości w opuszczonym domku bądź zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów wyposażenia domku lub mienia Ośrodka.

16. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania powyższego regulaminu oraz przepisów o ochronie przyrody, BHP i p.poż.

17. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

a) będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny,

c) które nie poinformowały kierownictwa Ośrodka o organizacji w Ośrodku imprez masowych( np. wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenie szkoły, spotkania integracyjne, itp.).

18. Wykonanie usługi ze strony Ośrodka polega na przekazaniu Gościom czystego i wysprzątanego domku, gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń.

19. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje sie osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie oddane do użytkowania. Nie zwłocznie po wejsciu do domku Gość jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu wyposażenia oraz czy jest ono zgodne z przekazaną przez recepcję Ośrodka informacją o ich stanie technicznym. W przypadku jakichkolwiek różnic czy braków w wyposażeniu domku, fakt ten należy zgłosić do recepcji Ośrodka nie później niż w pierwszej godzinie pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone wady, braki i usterki odpowiada aktualnie zameldowany Gość domku.

20. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać niezwłocznie do recepcji Ośrodka.

21. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego w recepcji Ośrodka opłaty w wysokości 30 zł.

22. Uwagi dotyczące jakości świadczonych przez Ośrodek usług, wniesione po zakończeniu ich świadczenia lub w dniu wyjazdu, nie będą rozpatrzone.

III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania z obiektu

1. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez, wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych przez recepcję Ośrodka.

2. W  domkach/pokojach zabrania się w szczególności:

a) palenia tytoniu oraz tzw. e-papierosów (UWAGA! W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku za pobyt Gościa doliczona zostanie dodatkowa opłata),

b) wynoszenia/przenoszenia z domku/pokoju na zewnątrz lub w inne miejsce przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. mebli, pościeli, koców, naczyń kuchennych itp.)

c) pozostawienia bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych,

d) używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie stanowiących standardowego wyposażenia domku/pokoju (np. własnych kuchenek, grzejników i innych urządzeń mogących zakłócić pracę instalacji elektrycznej Ośrodka),

e) rozpalania grilla na drewnianych tarasach domków lub na pomostach,

3. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz:

a) używania na terenie Ośrodka na otwartej przestrzeni radioodbiorników, przenośnego sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń odtwarzających głośną muzykę lub inne dźwięki,

b) jakiegokolwiek zachowania, które rażąco może zakłócić spokojny pobyt i wypoczynek innym Gościom Ośrodka,

c) jakiegokolwiek zakłócania spokoju w trakcie obowiązywania ciszy nocnej,

d) samodzielnego rozpalania ognisk na terenie Ośrodka (także w miejscach do tego przeznaczonych), bez uprzedniego uzyskania zgody recepcji Ośrodka,

4. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką dorosłych, które biorą  całkowitą odpowiedzialność, a także zobowiazują sie do przestrzegania wszelkich zasad korzystania z zainstalowanych tam urządzeń.

5. Wszelkie odpady produkowane przez Gości podczas pobytu w Ośrodku należy utylizować we własnym zakresie poprzez wynoszenie i umieszczenie ich w pojemnikach znajdujących się na terenie Ośrodka. Podobnie przed opuszczeniem Ośrodka Goście są zobowiązani do uporządkowania zajmującego przez siebie domku i miejsca wokół niego oraz wyniesienia wszelkich odpadów do pojemnika na śmieci. Za jakiekolwiek odpady(śmieci) pozostawione przez Gości w domku, a stwierdzenie w trakcie dokonywania odbioru domku, przed wymeldowaniem Gościa z Ośrodka będą naliczane dodatkowe opłaty związane z koniecznością usuwania ich przez personel Ośrodka.

6. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy Właściciel Ośrodka nakłada karę w wysokości 500 zł, a tekże dodatkowe opłaty związane z poniesionymi stratami na szkodę Właściciela Ośrodka.

7. Wszystkich Gości prosimy o oszczędne korzystanie z energii, wody i innych mediów- wspólnie dbajmy o nasze środowisko! 

8. Dokonanie rezerwacji pobytu w Ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

9. Goście nie przestrzegający postanowień regulaminu Ośrodka, zakłócający spokój, porządek lub korzystający z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka, mogą zostać z niego usunięci bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań wynikających z faktu usunięcia Gości z Ośrodka.                                                         

 IV. Zasady pobytu zwierząt                                                                                         

 1. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka i otrzymaniu stosownej zgody podczas dokonywania rezerwacji pobytu lub najpóźniej w momencie przyjazdu i dokonywania formalności meldunkowych.  Pobyt zwierząt w Ośrodku jest płatny, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

2. Właściciele zwierząt przebywających w Ośrodku zobowiązani są do: a) posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, b) sprzątania nieczystosci pozostawionych przez zwierzę,

3. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawcza i materialną.

4. Stanowczo zabrania sie korzystania przez zwierzęta z mebli znajdujących się w domkach w charakterze legowiska.

  UWAGA! 

Stwierdzenie przez personel Ośrodka podczas odbioru końcowego domku zabrudzeń lub sierści zwierząt pozostawionych na elementach mebli, skutkować będzie nałożeniem na Gościa dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdy zabrudzony mebel, przeznaczonej na pokrycie kosztów wykonania dodatkowego czyszczenia tych mebli.

V. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych przez Ośrodek usług, należy zgłaszać bezpośrednio w trakcie pobytu do recepcji Ośrodka. Skargi wniezione po zakończeniu świadczenia usług nie będą rozpatrywane.

2. Regulamin Ośrodka podaje sie do wiadomości poprzez:

- zamieszczenie go na stronie internetowej Ośrodka : www.malagastronomia.com

- udostepnienie Gościom podczas czynności rezerwacyjnych oraz wyłożenie go w każdym domku

3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.05.2020r.

4. Dokonanie rezerwacji pobytu w ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo Ośrodka.